fruits

Kada otvorite sam program ili neku datoteku napravljenu u Calcu, isprad Vas će se pojaviti radna sveska (workbook) koja se sastoji iz Radnih listova kojih u startu ima samo jedan (ali ih možemo bez problema dodati preko taba plus) . U dnu prozora vide se jezičci radnih listova.

radna povrsina programa Calc

 

Svaki radni list se sastoji iz tabele koja ima 1024 kolona i 1024 redova. Kolone su numerisane slovima a redovi brojevima. Kombinacija oznaka kolone i broja reda dobijamo adresu ćelije unutar tabele.

U vrhu prozora se nalazi paleta padajućih menija, paleta alatki, paleta alatki za formatiranje i ispod palete alatki za formatiranje nalaze se dva vrlo važna polja. Prvo prikazuje adresu obeležene ćelije tj. gde se nalazimo u tabeli a drugo je polje za unos sadržaja u obeleženu ćeliju. Izmedju tih ćelija nalaze se dva vrlo važna dugmeta i to Function wizard i Sum. O njime će biti kasnije više reči.

 

paleta alatki

 

Palete alatki možemo pomerati gore ili dole

U okviru radnog lista, nalaze se klizači koji pomaju tabelu u pravcima levo-desno odnosno gore-dole