Kada govorimo o oblicima kontakata PR sektora organizacije sa sredstvima javnog informisanja tj. masmedijima, uslovno se može govoriti o četiri oblika i to :

1. saopštenje za javnost - pismeni tekst koji ima svoju formu i sadržinu koju smo prethodno sastavili i prilagodili odredjenom mediju. Ono se dostavlja medijima putem klasične pošte ili preko e-mail poruka. Ovo je osnovni oblik kontakata sa medijima

2. konferencija za novinare - oblik kontakta kada mi na odredjenom mestu (sala za konferencije ili dr. mesto) zovemo krug novinara iz odredjenim medija kako bi smo izbegli pojedinačne intervuje. Obično se konferencija saziva odredjenim "jakim" povodom.

3. intervju sa novinarom - oblik kada se u formi razgovora, saopštava sredstvima medija odredjena vest ili drugi sadržaj a tiče se naše organizacije. Intervju može biti sa novinarom iz štampanog medija, na radiju ili na TV

4. Internet i internet prezentacija (web sajt) - oblik gde mi odredjen broj saopštanja i drugih formi činimo dostupnim sredstvima informisanja ali isto tako i svim zainteresovanim licima. Poseban oblik kontakata su svakako e-mail poruke, pričaonice i video pričaonice.

Pored ovih oblika kontakata, postoje i još neki oblici kao što su: obilazak organizacije, izleti i oblilazak udaljenih delova organizacije, ručkovi, žurke specijalno pravljene za novinare i dr. Ovi oblici neće biti posebno obradjivani u ovom kursu.