U svakodnevnom radu, tabele se vrlo često koriste. Namena tabela је da se na jedan pregledan način prikažu određeni podaci. Svaka tabela se sastoji iz redova i kolona. Presek red i kolone daju ćeliju kao osnovni deo tabele za unos podataka.

Red tabele→

Kolone tabele

     
 

Ćelija tabele

 
     

Ubacivanje tabele u dokument je vrlo jednostavno. Najbrži način je da

odredite broj kolona i redova роmоću ikonice sa nacrtanom tabelom iz palete alatki. Pritisnemo na strelicu koja se nalazi pored ikonice, iz male tabele koja se pojavi odaberemo povlačenjem odredimo koliko će naša tabela da ima redova i kolona i tabela će se pojaviti na radnom listu.

Pri dnu se nalazi pokazatelj koliko smo izabrali kolona i redova tako da ne možete pogrešiti ukoliko se odlučite da na ovaj način ubacite tabelu.

14 tabele

Ukoliko pritisnemo na samu ikonicu pojaviće se dijalog boks za pravljenje tabele isto to samo na drugi način је da uđete u meni Table i pritisnete opciju Insert table a treći način je da pritisnete CTRL + F12 i tada ćе se pojaviti dijalog za pravljenje tabela

15 inserttable

Sam dijalog je vrlo jednostavan, odredjujete ime tabele, broj kolona i redova, zaglavlje, da li će se pojaviti linije (Border) a data nam je mogućnost i da odmah udjemo u dijalog AutoFormat i odredimo neki od ponudjenih formata tabele.

Kada ste ubacili tabelu u dokument, kretanje kroz tabelu је vrlo jednostavno. Koristi se taster TAB ili strelice.

U ćеliјu tabele se mоžе kucati tekst ili brojevi, mogu se ubacivati slike ili

čak i nova tabela.

Veličina kolona i redova, u principu, nije fiksna već se prema sadržaju proširuje a možemo је proširivati i роmоću kursora tako što se kursor dovede do linije i kada promeni oblik u obostrane strelice, izvrši se prošiгivanje reda ili kolone.

Kod tabela se često koristi i desni taster miša koji nam daje neke prečice

ka određenim komandama.

Ako utvrdite da ste zadali veći ili manji broj redova ili kolona u tabeli, jednostavno u meniju Table - preko opcije Insert row ili Insert column ubacite red ili kolonu a preko opcije Delete row ili Delete columns iz menija Table, brišete višak kolona ili redova. Takodje, način da se dodaju novi redovi u tabeli je i da odemo do poslednje ćelije u tabeli, pritisnemo taster Tab i novi red će biti dodat.

Kada selektujete celu ili deo tabele i pritisnete taster Delete, sadгžaj u

tabeli biće obrisan a vi možete ponovo da unesete novi sadržaj. Selekotovanje reda ili kolone možete izvršiti tako što kursorom donjete iznad kolone ili sa strane reda i pritisnete levi taster miša. Drugi način je da iz menija Table izaberete opciju Select Row ili Select Columns. Treći način je da sa levim tasterom miša predjete preko kolona ili redova koje želite da selektujete.

Tabela može biti vidljiva ili nevidljiva a takođe može biti delimično vidljiva tj. kod određenih delova tabele ne moraju se videti linije već mogu biti nevidljive. Ove efekte postižemo ulaskom u dijalog Table properties – kartica Borders.

Na ćelije tabele se mogu primeniti razni načini formatiranja

Za formatiranje tabele, izaberemo opciju Table format iz menija Table ili desnim klikom miša na samu tabelu, iz menija odaberemo Table i pojaviće se sledeći dijalog boks:

16 tableformat

Ovaj dijalog boks ima 5 kartica tako da preko njega možete fino podesiti svaki aspekt vaše tabele.

Posebno bih vam ukazao na karticu Border preko koje možete izvršiti podešavanja samih linija tebela kao što je prethodno već pomenuto.

Merge i split komande.

Роmоću komande Merge spajamo delove tabele a роmоću komande Split razdvajamo ćelije na zadati broj delova. Ove komande se koriste kada je potrebno napraviti složene tabele. Pristupa im se preko desnog tastera miša tako što prethodno obeležimo ćelije tabele  i dobijamo sledeći padajući meni gde biramo šta želimo da radimo sa selektovanim ćelijama ili celom tabelom.

17 merge